جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیرفعال است یا پشتیبانی نمی شود.
مطالب آموزشی

احداث فاز ۲ محصولات فرات پلیمر

 • تاریخ نشر : فروردین ۴, ۱۴۰۲
 • نویسنده : فرات پلیمر
 • تعداد بازدید : 1. مطمئن شویدکه آب مورداستفاده حتماازسیستم فیتلراسیون سالم بامکش۷۵تا۱۰۰برای جلوگیری ازوروداملاح،ماسه وغیره به داخل زیگزاگ‌های نوارآبیاری تا ازانسدادمنافذجلوگیری شود.
 2. ایجادشکستگی (زاویه)درسرتاسرنوارنصب شده باعث کاهش جریان آب شده وبایستی کنترل ورفع نقص شود.
 3. ازنصب نواربرروی شیبهای بیش از۱%خوداری وحتی المقدور درجهت عمودبرشیب نصب شودوحتمابایدتجهیزات مکش هوا نصب شود.
 4. برای جلوگیری ازورودریشه گیاه به داخل نواربایستی همیشه نیازآبی گیاه تامین باشدومحیط اطراف گیاه رطوبت کافی داشته باشد.
 5. فشارایده آل جهت بهربرداری ازشبکه آبیاری قطره ای۶/۰اتمسفروحداکثر۸/۰میباشدکه بایستی درطول فصل بهربرداری رعایت شودوتغییرات فشارآب داخل نواربیش از۲/۰نباشد.
 6. فشارقابل تحمل نواردردمای ۲۵درجه سانتیگرادتا ۸/۰اتمسفرودردمای بالاترازفشارقابل تحمل نوارکاسته میشودونوع نواریکبارمصرف وبرای کشت استفاده میشود.
 7. آبدهی اسمی روزنه ها۷/۲الی۳/۲لیتردرساعت درفشار۱ اتمسفرمیباشدوباتغییرفشارآب داخل نوارهامیزان آبدهی تغییرمیکند.
 8. درهنگام حمل ونقل وعملیات نصب وبهره برداری ازپیچ خوردگی وخراشیدگی وله شدگی وجویدن نوارتوسط جانوران جلوگیری شودوروی نوارآبیاری باخاک پوشانده شود.
 9. پس ازخاتمه عملیات تزریق کودشیمیایی وسموم درشبکه ،مدتی سیستم با آب خالص فعال باشدتاباقیمانده موادتزریق شده به وسیله آب خالص کاملاحل ودفع شود.
 10. دقیقاموارد ذکرشده دربند۱۰درآب اول اول مشمول گارانتی است ،بنابراین چنانچه دراولین مرتبه آبیاری (آب اول)بازشدگی ازاتوی نواراتفاق افتادویاترکیدگی نوارآبیاری زیرفشار۸/۰اتمسفربه وجودآمدلطفا مراتب به موقع وسریعا به اطلاع فروشنده نوارآبیاری رسیده تابامشاوره وباحضوردرمزرعه شماامکان رفع نقص نوارآبیاری میسرشود.
 11. به منظورجلوگیری ازبروزسوختگی وسوراخ روی نوارآبیاری براثرتابش آفتاب برقطره‌های آب چسبیده به پلاستیک مصرفی پهن ذره بینی.ولی درصورت پهن کردن پلاستیک معمولی ،روی نوارویاپلاستیک معمولی راباخاک ویادوغاب گل بپوشانید.عدم رعایت این موردمسئولیتی برای تولیدکننده ندارد.
 12. رعایت کامل ودقیق موارددرج شده درردیفهای فوق الزامی است وحتما قبل ازاستفاده نوارآبیاری می‌بایدمطالعه ورعایت شود.

نمایندگی فرات پلیمر
فرات پلیمر همچنان در کشور نمایندگی فعال می پذیرد.

بیش از 350 نمایندگی در سرتاسر کشور